Formalin

Công ty cổ phần F.A cung cấp formalin với hàm lượng 37% hoặc 41% có nguồn gốc trong nước

 

 

 

 

 

 

ĐẶC TÍNH

 Trạng thái vật lý: là chất lỏng  Điểm sôi (°C): 98°C (208.4°F)
 Màu sắc: là một chất trong suốt   Điểm nóng chảy (°C): -15°C (5°F) 
 Mùi đặc trưng: mùi hắc, nồng   Điểm bùng cháy (°C): 56°C (133°F) 
 Áp suất hóa hơi: 6.3 Kpar (38°C)   Nhiệt độ tự cháy (°C): dạng hơi: 430°C (806°F) 

 Tỷ trọng: - Hơi: 1.03 (không khí = 1)

               - Lỏng: 1.098 (nước = 1) 

 Giới hạn nồng độ cháy trên 73% thể tích 
 Độ hòa tan trong nước: 55g/100ml (nước)   Giới hạn nồng độ cháy dưới 7% thể tích 
 Độ pH: 2.8 - 4.0   Khối lượng riêng: 1.08 kg/l 
Xem thêm trong thể loại này: « CO2